Chinese English
联系我们
  联系方式
联系方式 您当前的位置:首页 联系我们 联系方式 

Tel:021-54106122
Fax:021-54106136
info@aacshanghai.com
   
www.aacworld.com

 

公司总部: 
上海市松江新城泰晤士小镇626号星空剧场(松江城市规划馆3楼) 

客服QQ:
艾亚总经办助理  QQ: 2301913943

演出活动部客服1 QQ: 1095580728
演出活动部客服2 QQ: 1279262178

剧场管理部客服1 QQ: 396641340
剧场管理部客服2 QQ: 2659642279

艾亚培训部客服1 QQ: 1578625628
艾亚培训部客服2 QQ: 598141101

 

中国·上海市松江新城泰晤士小镇626号星空剧场  电话:021-54106122  邮箱:info@aacshanghai.com 版权所有  艾亚国际文化.上海  技术支持:溢尚网络